Algemene voorwaarden voor het wassen van paardendekens bij DeDekenwasserij.nl

Artikel 1: Inleidende bepalingen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging en daarmee direct verband houdende diensten, waarbij als partijen optreden een consument en DeDekenwasserij.nl

Artikel 2: Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

b. Consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die textiel ter reiniging aanbiedt;

c. Wasserij: de wederpartij van de consument, DeDekenwasserij.nl

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.

1. De overeenkomst komt tot stand doordat de consument textiel ter reiniging aanbiedt en de wasserij dit textiel ter reiniging aanneemt.

2. Bij het aangaan van de overeenkomst zal de wasserij met de consument een duidelijke afspraak met betrekking tot de prijs en afhaaldatum;

Artikel 4: Verplichtingen van de wasserij.

1. De wasserij verplicht zich om:

a. de ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de consument te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum;

b. voor de aangeboden zaken een adequate reinigingsmethode te kiezen en om de reiniging en opmaak van de aangeboden zaken vakkundig uit te voeren.

2. Bij de keuze van een adequate behandelingsmethode voor een aangeboden zaak en bij de uitvoering van die behandelingsmethode mag de wasserij in beginsel afgaan op de juistheid van aan die zaken gehechte etiketten, die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van de aangeboden zaak.

3. De wasserij is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien het de wasserij bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging van de betrokken zaak met behulp van de aan de wasserij ter beschikking staande methoden en middelen niet mogelijk is, of een ernstig risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden. In dat geval zal de wasserij de betrokken zaak aan de consument teruggeven zonder dat de consument gehouden is de bedongen prijs te betalen, voor zover die prijs betrekking had op de behandeling van de onbehandelde zaak.

Artikel 5: Verplichtingen van de consument.

De consument verplicht zich om de aangeboden zaken af te halen op de afgesproken datum of uiterlijk binnen 14 dagen na die datum.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de wasserij.

1. De wasserij staat in voor zorgvuldige bewaring, vakkundige behandeling en tijdige ter beschikking stelling van de aangeboden zaken.

2. Tenzij de wasserij bij vakkundige beschouwing de hieronder a tot en met d genoemde omstandigheden had behoren op te merken en schade ten gevolge daarvan in redelijkheid had kunnen vermijden, kunnen de wasserij niet worden toegerekend:

a. beschadiging van zaken, voor zover die beschadiging het gevolg is van: * bij de behandeling van de betrokken zaken gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp; * eigen gebrek van de beschadigde zaak, daaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsels, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie, de inwerking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak;

b. beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan de wasserij niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden zaak, hetgeen onder meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede bij etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;

c. schade die een gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken, alsmede de schade ontstaan als gevolg van verlies of beschadiging van gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te handelen zaak bevinden;

d. onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reinigingsmethoden en -middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.

3. De wasserij is gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de consument eventueel geleden schade te vergoeden, echter niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak. Als ‘waarde’ wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de zaak. Bij de vaststelling van het aankoopbedrag wordt uitgegaan van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.

Artikel 7: Aflevering en betaling.

1. Teruggave van de zaken aan de consument geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.

2. Wanneer er sprake is van wanbetaling door de consument en wanneer de termijn als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden is verstreken, komen alle kosten die de wasserij in redelijkheid moet maken voor het bewaren van de zaken en voor de invordering van de haar toekomende bedragen, alsmede de wettelijk verschuldigde rente voor rekening van de consument.

4. Vermissing of beschadiging van de aangeboden zaak kan de wasserij niet worden toegerekend, indien de aangeboden zaak niet aan de consument kan worden teruggegeven binnen een termijn van een half jaar vanaf de tussen de consument en de wasserij afgesproken afhaaldatum voor de betrokken zaak, vanwege wanbetaling door de consument of omdat de consument de aangeboden zaak niet heeft afgehaald.

5. De consument is verplicht de wasserij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn eigendom zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van de wasserij houden.

Artikel 8: Klachten.

1. Klachten over beschadigingen of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument schriftelijk ter kennis van de wasserij te worden gebracht binnen drie weken na teruggave van die zaken.

2. Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien de wasserij de consument ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van een week is verstreken nadat de zaak door de consument als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de consument is teruggegeven.

3. De wasserij verplicht zich ten aanzien van bij haar ingediende klachten met betrekking tot beschadiging of onjuiste behandeling van zaken haar standpunt schriftelijk aan de consument kenbaar te maken binnen drie weken na het indienen van de klacht.

Artikel 9: Geschillen.

1. Geschillen tussen de consument en de wasserij over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen door de consument worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan de wasserij heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de aan de wasserij is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

3. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de wasserij aan deze keuze gehouden.

4. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden, zoals deze zijn vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

5. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.